URIFX

CADCHF => Bán correction

Giá xuống
OANDA:CADCHF   CAD/CHF
Có thể có 1 cơ hội đi xuống tại đây.