MyFriendFun

CADJPY lực mua dang mạnh chờ đợi bán

MyFriendFun Cập nhật   
OANDA:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
CADJPY lực mua dang mạnh chờ đợi bán ở 102. giá hiện tại nên đứng ngoài hoặc xem xét giá đẹp để mua lên chờ bán
tự quản lý vốn, đây là kế hoạch giao dịch cá nhân
Bình luận:
giá hiện tại đã chạm mức 102 . nếu vốn tốt có thể sell dải dần là đẹp

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.