Samurai_FX_VN

Cập nhật xu hướng tuần từ 31/1 đến 4/2/2022. Cặp CADJPY

Giá xuống
Samurai_FX_VN Cập nhật   
FX:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
Tuần trước đã có 1 lệnh Sell rất đẹp, tuần này tiếp tục giữ lệnh đã sell và tiếp tục canh sell.
Không Buy dưới mọi hình thức.
Giao dịch đang hoạt động

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.