UnknownUnicorn63612303

CADJPY 18/10: CHỜ ENTRY BUY

Giá lên
OANDA:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
CADJPY giá vẫn đang ở trend tăng, tối nay giá có thể sẽ quay về vùng hỗ trợ kháng cự và Fibo 0.786 khung H1. Sau đó đảo chiều tăng. Mình sẽ canh kèo Buy ở đó

🔼 CAD JPY Buy Limit: 109.360
SL: 109.000
TP 1: 109.646
TP 2 : 109.950
TP 3: 110.600
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.