dinhchien

CADJPY - TĂNG

Giá lên
dinhchien Premium Cập nhật   
FOREXCOM:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
Cập nhật chart tháng 9-2018
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Bình luận:
182 bibs

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.