OANDA:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
Giá đã đến vùng sell và trước đó đã xác nhận giảm giá
Nhồi sell tỷ lệ RR = 1:3
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.