NhatHoang_DataAnalysis

cake has grown 65% since its entry point on 12/08

Giá lên
BINANCE:CAKEUSDT   CAKE / TetherUS
cake has grown 65% since its entry point on 12/08
Completed target 1. move to target 2

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.