OANDA:CHFJPY   Franc Thụy Sỹ/Yên Nhật
Giá đang tiếp cận vùng SuppleZone rất mạnh của khung D1. Tại đây có sự hợp lưu của H4, D1, W1.
SEt lệnh Sell Limit TP R3 thôi, vì lực tăng lên cũng khá là mạnh. Có thể ăn phản ứng giá

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.