dinhchien

CHRUSDT - Tín hiệu giảm theo Dow 19/12/2021

Giá xuống
BINANCE:CHRUSDT   CHR / TetherUS
1. Sóng nhỏ khung thời gian 1 giờ - Entries Pivot:
- Pivot left: 10
- Pivot right: 2

2. Sóng lớn khung thời gian H4 - Trend Pivot: H1 * 4:
Pivot left: 40, Pivot right: 40
- Lower Low and Lower High >>> Xu hướng Giảm.
- Higher High and Higher Low >>> Xu hướng Tăng.

>>> Khi sóng nhỏ xuất hiện trong sóng lớn (Trend Pivot): 1 + 2 thì mở lệnh.

Dừng lỗ/Chốt lời: ATR(20) * 2 * 1.9

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.