dinhchien

CHRUSDT - Giảm theo Supertrend & Dow 15/2/2022

Giá xuống
BINANCE:CHRUSDT   CHR / TetherUS
- Khung 4 giờ: chỉ báo Supertrend Giảm.
- Khung 1 giờ: chỉ báo Dow (High/Low Pivot) & Keltner Channels.
...High/Low Pivot: Giảm khi 2 lần đỉnh sau thấp hơn.
...Keltner Channels giảm khi nến vượt xuống Lower 3.
>>> Chờ hồi về Lower 1 Keltner Bán theo xu hướng 4 giờ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.