HOSE:CII   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP.HCM
CII với tư cách là một chủ đầu tư cơ sở hạ tầng tư nhân lớn nhất sẽ hưởng lợi rất nhiều trong quá trình độ thị hoá của Việt Nam. Đồng thời CII có dòng tiền ổn định từ những dự án BOT và lợi nhuận tốt từ những dự án bất động sản.
Dự án mở rộng xa lộ Hà Nội đang xin cấp phép, nếu bắt đầu thu phí sẽ đóng góp đáng kể vào doanh thu công ty.
Về kỹ thuật, ngưỡng hỗ trợ 22,600 đã tỏ ra là một ngưỡng rất cứng khi liên tục ngăn cản giá xuyên thủng qua vùng này từ tháng 11 năm 2018 tới giờ. Mặc dù tín hiệu kỹ thuật vẫn chưa hề chuyển sang tích cực những có thể thấy rõ biến động đang ngày càng hẹp dần, thể hiện khá rõ áp lực bán hiện cũng rất yếu.

Follow me on Twitter x.com/hoathanh274
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.