Nguyen_MinhTam

Chờ Short - Sell CL1! Hợp đồng tương lai dầu thô - Elliott waves

Giá xuống
NYMEX:CL1!   Hợp đồng Tương lai Dầu thô nhẹ
Theo quan điểm cá nhân, giá dầu thô đang giai đoạn hoàn thành sóng đẩy cuối cùng trong trong zigzag ABC (sóng điều chỉnh 2) và sắp bước vào sóng đẩy 3 giảm mạnh.
MACD và giá khung 15p, cũng đang cho thấy sự phân kỳ, điều này thường xuất hiện ở các sóng 5 - sóng đẩy cuối cùng của trong Elliott Waves
Mình sẽ cập nhật tiếp tình hình để lựa chọn vị thế giao dịch tốt nhất.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.