xel_arjona

$CL_F $USO $XLE $STUDY Happy Bearish BirthMonth!

NYMEX:CL1!   Hợp đồng Tương lai Dầu thô nhẹ
One Year ago first full BEARISH CANDLE on CRUDE was drawing their initial Waterfall Corrective move from within a decade. Monday will be last daily component from this candle but as today, a beautiful WIDE Hammer is dancing near 2nd. BearZone Support for the 126 daily Fractal Deviation Band.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.