mrhenry

COMP/USDT kỳ vọng của COIN TOP

BINANCE:COMPUSDT   COMP / TetherUS
- Dựa trên vốn hóa ALT đang break ATH
- EMA21 khung D1 đã có động lượng tăng
- Đáy hỗ trợ tạm thời đã test 3 lần
-Có thể múc ngay ở đây 1/2 lệnh phân còn lại để DCA hoặc đợi Break thì BUY STOP
==>> Ý kiến cá nhân không phải lời khuyên đầu tư

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.