HOSE:CTD   CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
Trời chuẩn bị mua !!!
Ghi lại làm note thôi
Thị trường chung sẽ có cú hồi thôi !