KeTromSach

CTG (Vào ngắn chỉ tầm 20% đến 25% là BÁN )

Giá lên
HOSE:CTG   NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
PTKT: Phân kỳ + KL+
PTCB: Mình đã xem qua rồi là không đến lỗi tệ(nhưng cũng k tốt quá). Nếu nói đây k thể nói phét đc,chỉ có thể nói vậy cho mn yên tâm hơn .
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.