dinhchien

CAD index - tăng tiếp trong 2 - 3 tháng tới

Giá lên
TVC:CXY   Chỉ số đồng Đô la Canada
- MACD histogram cao nhất trong 3 tháng
- Đỉnh hiện tại đã phá vỡ mức thoái lui lớn nhất của xu hướng giảm gần nhất (sóng VI đến VII ) và tôi nghĩ đây là sóng Elliot 1.
- Mình đoán CAD index sẽ tăng từ sóng VII lên sóng VIII (đối xứng).
- 3 mục tiêu được tính theo quy tắc sóng Elliot .

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.