TVC:CXY   Chỉ số đồng Đô la Canada
Như đã chia sẻ trong idea trước đó, CXY đã cho tín hiệu giảm mạnh trong thời gian tới. Khả năng test bottom lần nữa.

Kỳ vọng pattern: ABC @D1
Wave đang phát triển: Wave 3 of C
Trade: wave 3 of C.

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.