themanhg9

dax 30

Giá xuống
XETR:DAX   Chỉ số DAX
ai thích trade chỉ số thì đây là kèo cho tuân tới
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.