EW-Mercury

DAX-Elliottwave Forecast

XETR:DAX   Chỉ số DAX
DAX có thể sẽ điều chỉnh trong thời gian tới giảm về vùng 116xx. Mô hình sóng giảm này có thể là zigzag (a) (b) (c). Hiện tại sóng (a) đã kết thúc và đang sóng (b). Nhìn chart ta có thể thấy trend tăng sóng (b) đã bị phá . Khả năng cao DAX sẽ giảm theo sóng c trong 1 3 ngày tới

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.