HOSE:DGW   CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ
Khuyến nghị lên thuyền DGW, giá mua 33.25 - 33.4 giá kỳ vọng 39 - 40 , cắt lỗ -7% , tỷ trọng đầu tư 10% .

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.