HOSE:DGW   CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ
cẩn thận khi chạm đường xu hướng EMA 21 , cơ hội mua khi chạm .