QuachKimPhong

[Ngành BDS] L14, DIG 2 mã tiềm năng trong tháng 12

Giá lên
HOSE:DIG   TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG
Sau bài viết Chỉ số VNINDEX trước đó, tôi có đưa lời khuyên nên đầu tư mã BDS nào tiềm năng.

Sau đây chính là 2 mã BDS với quỹ đất lớn: L14 , DIG, thỏa mãn Phân tích cơ bản, và điểm mua vào dựa trên Phân tích kỹ thuật.

L14 canh mua vào phiên thứ tư tuần sau
DIG canh mua vào phiên thứ ba tuần sau

HNX:L14 HOSE:DIG

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.