dinhchien

DLG - Tín hiệu tăng mạnh H4, Daily, Weekly

Giá lên
HOSE:DLG   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI
* 50% khi đoán hình quá khứ.
- Week:
- H4:
- H1: Tín hiệu giảm xuống Garley
Chờ về vùng 78.6 - 88.6 xem tín hiệu H1 để vào lệnh.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.