BINANCE:DOGEUSD.P   DOGE Perpetual Futures Contract
Mua trong vùng giá , trùng với đường trung bình MA 20 và đặt stoploss khoảng 5-7% dưới entry
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.