vuongdq2121

DOT /USDT Sẽ điều chỉnh

Giá xuống
BINANCE:DOTUSDT   DOT / TetherUS
DOT /USDT Sẽ điều chỉnh
Vùng mua 25 26 usd
Target 40 USD dài hạn

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.