ICEUS_DLY:DX1!   Hợp đồng tương lai Chỉ số USD
- D1: Trong khung thời gian D1 cho thấy đường giá phá qua vùng sw biên độ rộng 107 - 105.3 và di chuyển một sóng có động lực mạnh. Tuy xét theo DOW DXY vẫn đang trong trend tăng tuy nhiên với động lực bán mạnh break qua vùng SW ta xem xét đến kịch bản sẽ có sóng hồi mạnh.
- H4: có sóng hồi mạnh lên vùng 61.8 và giá phản ứng mạnh
- H1: Sau khi giá phản ứng với vùng 61.8 giá sw theo một biên độ rộng. có thể tương ứng với sóng ABCDE (tam giác mở rộng).

-> giá đang di chuyển sóng E sau khi kết thúc sóng E có thể tăng tiếp tục theo sóng C tạo thành dạng sóng điều chỉnh ABC.
- Nếu giá phá qua đỉnh cũ vùng 107 giá tăng tiếp tục theo DOW

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.