dinhchien

DXS - Kỳ vọng 11%

Giá lên
HOSE:DXS   CTCP DICH VU BDS DAT XANH
Thông tin cơ bản:
Giả định tăng trưởng 5 năm:
Năm: Dòng tiền (tỷ)
2022F: 1,428
2023F: 1,233
2024F: 2,148:
2025F: 1,448
2026F: 1,448
>>> Định giá: 50,967.
Hội đồng quản trị công ty đã thông qua nghị quyết trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 1000:66 và phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần tỷ lệ 1000:84 vào ngày 31/12/2021.
Việc thị trường bất động sản đã trở lại mạnh mẽ với nhiều dự án được mở bán mới sẽ là động lực tăng trưởng cho DXS trong thời gian tới.
Tỷ suất sinh lời cao (biên lợi nhuận gộp ~70% và ROE ~20%).
Thông tin phân tích kỹ thuật:
- Khung Ngày: chỉ báo Supertrend vẫn tăng khi có tín hiệu break giả.
Sau khi điều chỉnh giảm tạo break giả ở đường Supertrend, Tín hiệu tăng xuất hiện khi phá vỡ chu kỳ sideway.
Lưu ý: Chỉ báo Higher/Lower Pivot hiện đang cho đáy thấp, đỉnh thấp: hy vọng đây chỉ là sóng điều chỉnh. Vậy AE cân nhắc khối lượng 1% rủi ro.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.