EricGoldHunter

Update plan DXY

Giá xuống
EricGoldHunter Cập nhật   
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Update plan DXY

Chốt lời 1 phần kèo Dxy đầu tháng 4

Chừ đến cuối tháng 5 này Sell Dxy về 98.7 trước, 94 thì từ từ tính
---
Im ok, good lucky u!!
Giao dịch đang hoạt động:
+500pip runing!!

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.