eaabram

DXY đang trong xu hướng điều chỉnh giảm

Giá xuống
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Nến D1
USD index đang trên xu hướng test kháng cự 97.20
RSI chạm trend line cản đẩy xuống, đang tạo ra phân kỳ giảm khi cố đẩy giá > 97.20 và rsi tạo đỉnh thấp hơn chu kì trước
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.