DatTong

DXY, US Dollar Curency Index

Giá lên
DatTong Premium Cập nhật   
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Dự đoán xu hướng DXY!
Bình luận:
Breakout resistance Daily???
Bình luận:
Bình luận:
Bình luận:
Bình luận:

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.