TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Kế hoạch DXY vẫn chủ đạo canh BUY, về cơ bản DXY đã hình thành xu hướng tăng trong thời gian sắp tới
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.