mayquanxi

USD đã bật mạnh lên

TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
USD đã lên nhờ câu nói của ông trump "tôi rất muốn làm bạn" với kim jong un, chính trị đang ổn định lại
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.