TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Tuần tới sẽ là tuần hồi phục của DXY
Do những dấu hiệu không lạc quan của kinh tế Mỹ.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.