dvtrade999

DXY đang lấy lại đà tăng

Giá lên
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Hiện tại, DXY đang cho thấy tín hiệu tăng trở lại sau khi chạm tới vùng hỗ trợ 92.80.
Nó có thể hồi theo cấu trúc sóng nhỏ abc như trên biểu đồ H1 !
Mục tiêu hồi có thể sẽ lên lại vùng 93.15 và 93.4

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.