dinhchien

DXY - giảm tại vai phải

Giá xuống
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
* Cập nhật chart
* Vùng đảo chiều đã chạm, thật uổng không xác nhận rõ ràng.
* Trước đó có tín hiệu phân kỳ
* Wait for a Candlestick for short.
* target 1: wave 3 Elliot (5th wave Extension) was reached.
* target 2: wave 3 Elliot (3rd wave Extension).
* target 3: wave 5 Elliot .

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.