ThanhThaoMC

19/06 DXY cập nhập trước FOMC

Giá xuống
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
DXY vẫn đang trong kênh giá tăng từ đầu năm đến giờ
Bây giờ nó đã đạt đến đường giữa của kênh và gặp fibo 618
Sự cảm trở của fibo 618 có thể kéo DXY xuống đường dưới cùng của kênh hoặc thấp hơn.
Fomc có thể làm cho DXY đi xuống vị trí thấp hơn như 96.8.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.