TradingSignalsVN

Kịch bản DXY dưới góc nhìn sóng Elliott

TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Kịch bản DXY dưới góc nhìn sóng Elliott.
Sóng iv trong sóng đẩy giảm giá đang hình thành trong một xu hướng giảm lớn hơn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.