toansystem

DXY tổng quan từ 14/6/22

Giá lên
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
DXY tổng quan từ 14/6/22

Xu hướng tăng

Giá hiện tại quanh 105 đang hồi kỹ thuật về quanh vùng 104

và khả năng sẽ tăng lên vùng 107

-------------------------------------------------------------
Note: Phân tích chỉ mang tính tham khảo, đi tiền là do mỗi cá nhân tự chịu trách nhiệm, Nhớ STOPLOSS dứt khoát.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.