URIFX

DXY: USD có thể giảm để hoàn thành ABC

Giá xuống
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Hiện tại: Có thể là Wave 4.
Mong chờ: Wave 5.
Kế hoạch: canh sell với R:R hợp lý.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.