URIFX

@DXY => Chờ bull

Giá lên
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Nếu price dễ dàng phá đỉnh thì mình mong chờ 1 ending wedge .