TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Tham khảo: có thể canh mua vào tại H4
vùng giá kì vọng: 99. xx
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.