NguyenThang33

Anh em có thể tiếp tục LONG DXY

Giá lên
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
DXY vừa mới vượt qua mốc kháng cự của nó, chạy theo mô hình bullish trendline và bullish fan.
Đây có thể là xu hướng bullish mạnh nên chúng ta hoàn toàn có thể chờ cho nó tại mốc Fib Retracement tại 23.6 và tiếp tục hướng đến ít nhất là 97. 40
Hãy cùng chờ Sells các cặp xxxUSD, Buy các cặp USDxxx và Short Vàng.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.