TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Ngày 14 và ngày 15 Đông USD lỗ lực đi xông nhưng không thành Hình thành 2 cây nến búa. Như vây tại vùng giá DXY 92.945 và 92.86 là 2 vùng được hỗ trợ mua mạnh chúng ta canh mua 2 vung này tôi đã gạch đường màu đỏ và chốt lời vùng đương màu xanh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.