khoaphp

USD giảm mạnh 1 đến 2 tuần tới.

Giá xuống
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Ưu tiên đánh các cặp sau:
- Buy: XAU/USD, AUD/USD, EUR/USD, GBP/USD
- Sell: USD/CAD, USD/CHF

Khuyến cáo: Chỉ đánh các cặp Buy.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.