URIFX

DXY => Vẫn giữ quan điểm bull

Giá lên
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Trông chờ 1 ending wedge từ những idea trước đó về đồng bạc xanh này. Đến thời điểm này, vẫn giữ quan điểm này, nếu giá chạm điẻm 5/5' là thời điểm sell.