URIFX

DXY => Vẫn giữ quan điểm bull

Giá lên
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Trông chờ 1 ending wedge từ những idea trước đó về đồng bạc xanh này. Đến thời điểm này, vẫn giữ quan điểm này, nếu giá chạm điẻm 5/5' là thời điểm sell.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.