TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Xu hướng chính của DXY vẫn là giảm. Trong video chúng ta thấy các vùng cản quan trọng. Nếu vào lệnh trong các khung H4 H1 M15 chúng ta sẽ tìm vị thế đẹp để Sell là chính.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.