NgocHaiPearlie

DXY - Có khả năng USD tăng trở lại sau khi chạm mức hỗ trợ

Giá lên
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
DXY - Có khả năng USD tăng trở lại sau khi chạm mức hỗ trợ.
Chỉ số USD test trendline quan trọng.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.