Kienthucforex

DXY hoàn thành mô hình, có thể bị đạp mạnh vào ngày mai

Giá xuống
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Sau khi để thủng mốc hỗ trợ 93.15, DXY đã liên tục giảm giá trong vài ngày qua. Hiện tại nó đã phá thủng vùng hỗ trợ là đường viền cổ của mô hình vai đầu vai thuận tại 92.48. Với momen giảm mạnh cộng thêm bản tin NF sẽ được công bố vào ngày mai, có thể DXY sẽ bị đạp mạnh hơn . Mục tiêu trung hạn về lại 91.80 !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.