PKTeam

DXY khả năng tiếp tục đà giảm của mình

Giá xuống
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Canh sell chủ đạo USD, sell USDxxx và canh buy những cặp xxxUSD, đơn cử canh sell USDCHF
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.